Khắc phục lỗi The program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer

The Program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Lỗi trên sảy ra máy tính chưa cài Visual Studio của Microsoft, để khắc phục bạn chỉ cần tải bản Visual Studio về và cài đặt. Ở đây có 2 phiên bản 32bit … Chi tiết